Hôm nay Thứ 5, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2019 - Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Địa chỉ: Đường Tân Trào - TP Tuyên Quang, Điện thoại: (027) 6 251 837, Email: Support@tuyenquang.gov.vn Trang chủ Liên hệ Gửi bài cho BBT Đăng nhập

TÌM KIẾM BÀI VIẾT
<Tháng Sáu 2019>
HBTNSBC
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

[HyperLink11]
[HyperLink11]

Công tác triển khai thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017
Thứ 6, ngày 1 tháng 9 năm 2017 - 8:25
Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong xây dựng "Gia đình văn hoá", "Thôn, xóm, bản, tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phấn đấu 84% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá, 72% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá, 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, 80% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 35% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017, gồm những nội dung sau:
Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tích cực tuyên truyền, quán triệt, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn minh và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện: Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập, triển khai đại trà; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 29/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt "Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 - 2025"... Phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai xây dựng mỗi huyện một mô hình điểm về vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; tăng cường các giải pháp làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, thực hiện tốt 3 tiêu chí hợp vệ sinh tại các hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công phụ trách theo dõi huyện: Lâm Bình, Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn có kế hoạch cụ thể, phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện giúp đỡ ít nhất từ 02 hộ gia đình trở lên/huyện tổ chức xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo hợp vệ sinh.

 

Thi đấu bóng chuyền hơi trong Lễ hội Lồng Tông huyện lâm Bình

                                                                                                                                    Ảnh: Ngọc Chiến

Trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện phong trào năm 2017; văn bản triển khai đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo đúng quy trình, đảm bảo thực sự chất lượng. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia đình" toàn tỉnh năm 2017; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017, chú trọng kiểm tra công tác bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức công bố, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa vào dịp tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" (18/11); hướng dẫn các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký danh hiệu văn hóa đạt 100%. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018.

 

Đoàn đón dâu trong đám cưới dân tộc Sán Dìu.                                 Ảnh: CHI YẾN

Ban Chỉ đạo các huyện xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2017 cho Ban Chỉ đạo cấp xã và hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa năm 2017 cho khu dân cư, đồng thời có biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí tổ chức kiểm tra kết quả bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trình chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố công nhận lần đầu và cấp Giấy công nhận (năm 2016 - 2017). Chú trọng công tác tập huấn về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là nội dung tiêu chí, công tác bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", Khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; cán bộ Mặt trận tổ quốc, cán bộ văn hóa - xã hội phường, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, lập sổ theo dõi số lượng khách mời, địa điểm, thời gian tổ chức việc cưới của hộ gia đình, cá nhân tổ chức cưới cho con hoặc bản thân của Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố; kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố về công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, công tác giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố; tổ chức kiểm tra kết quả bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, xóm, bản, tổ dân phố văn hóa". Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018.

                                                                                                                       Hồng Xiêm
 

Lượt xem:   4727  views  Bản in

Các tin đã đăng

Xem tin theo ngày  tháng  năm   
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
[HyperLink11]
Nhà hàng Thành Tín
Online: 6
Truy cập: 4.479
Cơ quan chủ quản:  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Vũ Phan, Q.Giám đốc Sở
Trụ sở:Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 683
Email
: vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn
Design by