Giới thiệu về Ban lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Tuyên Quang

 

ÔNG LÊ THANH SƠN

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÀ ÂU THỊ MAI

GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN VĂN HÒA

PHÓ GIÁM ĐỐC