Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng (do Phó giám đốc Ban Quản lý kiêm nhiệm), 01 Phó trưởng phòng, viên chức, người lao động; Phòng Nghiệp vụ, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, các viên chức;