Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh

- Vị trí, chức năng:

+ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát hiện năng khiếu nghệ thuật quần chúng, đào tạo diễn viên trẻ của tỉnh, chịu sự quản lý toàn diện của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm về chương trình, tiết mục mới, về số buổi biểu diễn, doanh thu, tổ chức biểu diễn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

+ Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo diễn viên trẻ của địa phương.

+ Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ, phát hiện năng khiếu nghệ thuật quần chúng làm nòng cốt cho phong trào nghệ thuật quần chúng của tỉnh.

+ Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong tỉnh; tham gia các hội thi, hội diễn nghệ thuật khu vực và toàn quốc.

+ Sưu tầm, khai thác chất liệu dân gian, dân tộc để biên đạo và dàn dựng đưa vào chương trình, vở diễn phục vụ nhân dân.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo gồm: Trưởng đoàn và không quá 02 Phó trưởng đoàn.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tổ chức biểu diễn, Phòng Nghệ thuật.