Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

- Vị trí, chức năng:

+ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức các hoạt động về sự nghiệp thể dục thể thao trên phạm vi toàn tỉnh. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch hàng năm trình cấp có thẩm quyền xét duyệt về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, tuyển chọn vận động viên, đào tạo vận động viên năng khiếu, tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải toàn quốc; phối hợp tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, trọng tài các môn thể thao cho các đơn vị cơ sở. Đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố hướng dẫn quần chúng tập luyện và tổ chức thi đấu thể dục thể thao cơ sở.

+ Thực hiện chế độ báo cáo các nội dung hoạt động của Trung tâm theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Huấn luyện.