Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

- Vị trí, chức năng:

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng thực hiện các hoạt động điện ảnh trên địa bàn tỉnh, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Điện ảnh trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động sự nghiệp điện ảnh trên địa tỉnh. Tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng (MAR) kỹ thuật số phục vụ tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh kết hợp với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lính vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và của địa phương.

+ Tổ chức nhập phim kỹ thuật số theo nhu cầu của tỉnh.

+ Làm phim phóng sự tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Tổ chức chiếu phim khai mạc giới thiệu các đợt phim, tháng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các ngày lễ lớn của đất nước tại Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ, các Đội chiếu bóng lưu động.