Trung tâm Văn hoá tỉnh

- Vị trí, chức năng:

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thực hiện các hoạt động về văn hóa, triển lãm trên địa bàn tỉnh. Chịu sự quản lý toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa cơ sở trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động văn hóa, tuyên truyền ở cơ sở.

+ Tổ chức thực hiện các cuộc triển lãm về lĩnh vực văn hóa, kinh tế xã hội cấp tỉnh.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, đội viên đội Tuyên truyền lưu động các huyện, thành phố.

+ Thực hiện bồi dưỡng cho cán bộ quản lý văn hóa, hạt nhân văn nghệ quần chúng cơ sở, phát huy khả năng các nghệ nhân trong tỉnh. Trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị.

+ Tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng các loại hình câu lạc bộ, tham gia các hội thi, hội diễn ở trung ương và địa phương.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo Trung tâm gồm có: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ, Đội tuyên truyền lưu động.