1. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Văn phòng Chủ tịch phủ-Thủ tướng phủ, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
2. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích Đình Thanh La, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nhà bia tổng thể Di tích chiến thắng bản Heng, thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
4. Tờ trình về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch và vô địch trẻ Vật Đông Nam Á, tại Thái Lan năm 2019
5. Công văn số 855/VHTTDL-TCPC về việc triển khai điển phiếu thông tin công chức, viên chức năm 2019
6. Công văn số 842/VHTTDL-VP về việc cung cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang
7. Công văn số 840/VHTTDL-VP về việc cử cán bộ đầu mối phối hợp triển khai điện tử hóa quy trình nội bộ đã được ban hành
8. Công văn số 800/VHTTDL-VP về việc đăng ký tiên miền trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. Công văn số 855/VHTTDL-VP về việc rà quét chiến dịch tấn công có chủ đích (APT)
10. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
11. Đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
12. V/v sửa chữa, tôn tạo cổng, tường rào di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
13. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
14. Kế hoạch Tổ chức Hội thảo: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Tuyên Quang”
15. Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019