1. 93/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH tổ chức giải Quần vợt Cúp Tân Trào mở rộng năm 2022
2. 92/KH-SVHTTDL KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
3. 91/KHLT-SVHTTDL-UBND Kế hoạch Tổ chức Giải đua Xe đạp Địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022
4. 89/KH-SVHTTDL Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022 và những năm tiếp theo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch    
5. 87/KH-SVHTTDL Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
6. 86/KH-SVHTTDL Kế hoạch tham gia thi đấu giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2022
7. 85/KH-SVHTTDL Kế hoạch Tổ chức Liên hoan văn hoá các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gắn với Vòng thi Chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2022
8. 83/KH-BTC Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2022
9. 82/KH-SVHTTDL Kế hoạch Triển khai thực hiện KH số 100/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện CT số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban BT TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
10. 81/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. 79/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết đăng cai tổ chức giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2022
12. 77/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang năm 2022
13. 74/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
14. 73/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
15. 71/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022