1. 92/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
2. 91/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
3. 915/SVHTTDL-VP - V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2020
4. 94/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2020
5. 878/SVHTTDL-VP - Về việc đề xuất danh sách các dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
6. 93/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2020
7. 155/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
8. 150/TTr-SVHTTDL - TỜ TRÌNH Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết/phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. 90/KH-SVHTTDL - Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020
10. 338/QĐ-SVHTTDL - Quyết định v/v thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải vô địch Muay toàn quốc năm 2020
11. 3071/UBND-KGVX - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
12. 89/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
13. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
14. 2960/UBND-KGVX - Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020
15. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020