1. 74/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
2. 2303/UBND-KGVX - V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
3. 2117/UBND-TC - V/v triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
4. 70/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp
5. 71/KH-UBND - Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
6. 64/KH-UBND - Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. 157/QĐ-SVHTTDL - Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
8. 1665/UBND-TNMT - V/v tổ chức các hoạt động thuộc“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứngNgày Môi trường thế giới năm 2020
9. 440/SVHTTDL-VP - V/v vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020
10. 442/SVHTTDL-QLDSVH - V/v xây dựng phương án bảo vệ bảo vật quốc gia Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc
11. 154/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
12. 1608/UBND-KGVX - Về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020
13. 64-HD/BTGTU - Hướng dẫn nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 qua các phương tiện thông tin đại chúng
14. Tờ trình số 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 về việc thẩm định Dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
15. Công văn số 397/SVHTTDL-QLDL ngày 25/5/2020 về việc phối hợp triển khai hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch.