1. Tờ trình số 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 về việc thẩm định Dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2. Công văn số 397/SVHTTDL-QLDL ngày 25/5/2020 về việc phối hợp triển khai hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch.
3. Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 22/5/2020, Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền hơi tỉnh Tuyên Quang năm 2020
4. Công văn số 308/SVHTTDL-VP ngày 22/4/2020 về việc báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
5. Công văn số 304/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
6. Công văn số 306/SVHTTDL-VP ngày 22/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ
7. Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 29/4/2020 về tuyên truyền và phục vụ tổ chức Cầu truyền hình kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.
8. Công văn số 231/SVHTTDL-TCPC ngày 31/3/2020 về việc cung cấp thông tin để đánh giá, tổng kết Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác hội nhập quốc tế
9. Công văn số 232/VHTTDL-KHTC ngày 31/3/2020 về việc đề xuất giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19
10. Công văn số 233/SVHTTDL-VP ngày 30/3/2020 về việc phát động, vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”
11. Công văn số 234/SVHTTDL-TCPC ngày 31/3/2020 về việc giao điều hành hoạt động của Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành
12. Công văn số 236/SVHTTDL-QLVH ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
13. Báo cáo số 71/BC-SVHTTDL ngày 31/3/2020 về việc Báo cáo việc thi hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
14. Báo cáo số 69/BC-SVHTTDL ngày 30/3/2020 về việc Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
15. Công văn số 217/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020