1. 96/KH-SVHTTDL - Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
2. 90/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3. 87/KH-SVHTTDL - Kế hoạch triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4. 987/SVHTTDL-QLVH - V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
5. 85/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết tổ chức giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2021
6. 83/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2026
7. 283/QĐ-BCĐ - Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. 931/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
9. 76/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 v/v ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. 79/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Thông báo kết luận ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
11. 77/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Phòng chống dịch Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12. 881/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn quốc
13. 248/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14. 249/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
15. 75/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021