1. 02/KH-SVHTTDL - Kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
2. 07/QĐ-SVHTTDL - Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
3. 1109/HD-SVHTTDL - Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021
4. 1117/SVHTTDL-VP - V/v đảm bảo thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
5. Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021
6. 129/KH-UBND - Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
7. 3833/UBND-KGVX - V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
8. 180/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9. 92/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
10. 91/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
11. 915/SVHTTDL-VP - V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2020
12. 94/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2020
13. 878/SVHTTDL-VP - Về việc đề xuất danh sách các dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
14. 93/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2020
15. 155/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020