1. 74/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025”
2. 73/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030
3. 71/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Tuyên truyền, phục vụ Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022
4. 540/SVHTTDL-QLTDTT - Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2022
5. 69/KH-SVHTTDL - Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. 438/SVHTTDL-QLVHGĐ - Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022
7. 59/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8. 192/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
9. 55/KH-SVHTTDL - Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. 54/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
11. Quyết định số 215/QĐ-BTC ngày 31/5/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi về Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
12. Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc thi “Ảnh Du lịch Tuyên Quang” năm 2022
13. 62/KHLT/SVHTTDL-TĐTN-UBND - Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải bơi Thiếu niên hưởng ứng Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2022
14. 66/KH-SVHTTDL - Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15. 32/KH-UBND - triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang