1. 811/SVHTTDL-VP - V/v triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh
2. 70/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2021
3. 150/TTr-SVHTTDL - Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4. 65/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2021
5. 139-KH/ĐU - Kế hoạch Nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các chương trình, đề án, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
6. 748/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền triển khai các biện pháp tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
7. 66/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021
8. 67/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về quản lý di sản văn hóa cho trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021
9. 68/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang năm 2021
10. 69/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và giải bơi Thiếu niên hưởng ứng Chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Tuyên Quang năm 2021
11. 231/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12. 236/QĐ-SVHTTDL - Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13. 235/QĐ-SVHTTDL - Quyết định kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14. 781/SVHTTDL-QLVH - V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
15. 1397/QĐ-UBND - Quyết định Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2021.