1. báo cáo số 64/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TU, Bgày 17/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện NQ số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020
2. Báo cáo số 63/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật phòng, chống dịch Covid-19
3. Báo cáo số 62/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 2/6/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang
4. Báo cáo số 61/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo giao ban quý I năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
5. Báo cáo số 60/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
6. Báo cáo số 66/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
7. Báo cáo số 55/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
8. Báo cáo số 53/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
9. Báo cáo số 54/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tuần (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)
10. Báo cáo số 50/BC-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11. Báo cáo số 44/BC-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
12. Báo cáo số 30/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
13. Báo cáo số 42/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
14. Báo cáo số 41/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
15. Báo cáo số 39/BC-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ