1. Công văn số 217/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020
2. Công văn số 216/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
3. Công văn số 214/SVHTTDL-QLDL ngày 26/3/2020 về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài
4. Công văn số 212/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc xác định mức độ ảnh hưởng của việc mở rộng mỏ đá vôi đến di tích
5. Công văn số 210/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc khảo sát, xác minh nội dung di tích
6. Công văn số 208/SVHTTDL-KHTC ngày 24/3/2020 về việc tham gia ý kiến một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã
7. Công văn số 213/SVHTTDL-QLVH ngày 25/3/2020 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
8. Công văn số 204/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
9. Công văn số 205/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc báo cáo tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp
10. Công văn số 206/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc lập danh sách công chức theo dõi và thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước
11. Công văn số 13/SVHTTDL-QLVH ngày 23/3/2020 về việc tổ chức, hoạt động quảng cáo của bà Nguyễn Hồng Đức (phường Phan Thiết, TP TQ)
12. Công văn số 203/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc báo cáo thống kê số lượng viên chức
13. Công văn số 197/SVHTTDL-QLVH ngày 18/3/2020 về việc tuyên truyền, hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2020
14. Công văn số 190/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc phối hợp cung cấp danh sách khách du lịch nước ngoài đến Tuyên Quang
15. Công văn số 194/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch