1. 1117/SVHTTDL-VP - V/v đảm bảo thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
2. 3833/UBND-KGVX - V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
3. 915/SVHTTDL-VP - V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2020
4. 878/SVHTTDL-VP - Về việc đề xuất danh sách các dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
5. 3071/UBND-KGVX - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
6. 2960/UBND-KGVX - Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020
7. 2963/UBND-KSTT - Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
8. 772/SVHTTDL-QLVH - V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
9. 800/SVHTTDL-QLDL - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020
10. 776/SVHTTDL-QLVH - V/v phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
11. 778/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo
12. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
13. 2857/UBND-NC - V/v điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
14. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
15. 2303/UBND-KGVX - V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19