1. 915/SVHTTDL-VP - V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2020
2. 878/SVHTTDL-VP - Về việc đề xuất danh sách các dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
3. 3071/UBND-KGVX - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
4. 2960/UBND-KGVX - Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020
5. 2963/UBND-KSTT - Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
6. 772/SVHTTDL-QLVH - V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
7. 800/SVHTTDL-QLDL - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020
8. 776/SVHTTDL-QLVH - V/v phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
9. 778/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo
10. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
11. 2857/UBND-NC - V/v điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
12. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
13. 2303/UBND-KGVX - V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
14. 2117/UBND-TC - V/v triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
15. 1665/UBND-TNMT - V/v tổ chức các hoạt động thuộc“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứngNgày Môi trường thế giới năm 2020