1. Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020
2. Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2020
3. Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
4. Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
5. Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
6. Kế hoạch số 191/KH-SVHTTDL ngày 31/7/2019 Báo cáo kế quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
7. Kế hoạch số 23/KH-SVVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
8. Kế hoạch số 21/KH-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia
9. Kế hoạch số 04/KH-SVHTTDL ngày 17/01/2020 về việc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
10. Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 15/01/2020, kế hoạch thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
11. Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2020, Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
12. Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2020 về việc kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
13. Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2020, Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
14. Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020-2021
15. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019