1. 02/KH-SVHTTDL - Kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
2. 129/KH-UBND - Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. 92/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
4. 91/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
5. 94/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2020
6. 93/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2020
7. 90/KH-SVHTTDL - Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020
8. 89/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
9. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
10. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
11. 85/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Tổ chức giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2020
12. 82/KH-SVHTTDL - Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021
13. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020
14. 83/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VII, năm 2020 Cúp Động Lực
15. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020