1. 155/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
2. 150/TTr-SVHTTDL - TỜ TRÌNH Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết/phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
3. 140/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021
4. 141/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5. 138/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thanh lý tài sản công, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 2 tầng, nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn liền trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
6. 138/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thanh lý tài sản công, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 2 tầng, nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn liền trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
7. Tờ trình số 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 về việc thẩm định Dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
8. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt dự toán thuê sử dụng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang
9. Tờ trình số 37/TTr-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện phục hồi, tu bổ, tôn tạo các khu di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
10. Tờ trình số 34/TTr-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc thẩm định chủ trương sản xuất đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
11. Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc xin chủ trương sản xuất chương trình đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
12. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 06/3/2020 về việc trình hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
13. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc đề nghị cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Di sản viên hạng II năm 2020
14. Tờ trình số 27/TTr-SVHTTDL ngày 02/3/2020 về việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Tờ trình số 01/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia