136. Công văn số 163/CV-HĐTDVC ngày 09/3/2020 về việc mời tham gia giám sát thẩm định Phiếu dự tuyển viên chức năm 2019
137. Công văn số 164/SVHTTDL-TCPC ngày 09/3/2020 về việc báo cáo thực trạng trình độ cán bộ, công chức, viên chức
138. Kế hoạch số 191/KH-SVHTTDL ngày 31/7/2019 Báo cáo kế quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
139. Công văn số 159/SVHTTDL-QLDSVH ngày 05/3/2020 về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
140. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 06/3/2020 về việc trình hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
141. Báo cáo số 36/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý I năm 2020
142. Báo cáo số 37/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
143. Báo cáo số 38/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết chế độ khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
144. Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
145. Kế hoạch số 23/KH-SVVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
146. Công văn số 135/SVHTTDL-QLDL ngày 28/02/2020 về việc kích cầu khôi phục thị trường hậu dịch Covid-19
147. Báo cáo số 28/BC-SVHTTDL ngày 28/02/2020 về việc báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh, tình hình hoạt động du lịch và giải pháp ứng phó với dịch Covid-19
148. Công văn số 149/SVHTTDL-QLDL ngày 03/3/2020 về việc đề xuất nội dung Kế hoạch thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2025
149. Công văn số 134/SVHTTDL-QLVH ngày 28/02/2020 về việc tham gia biểu diễn và giới thiệu văn hóa phi vật thể “Thực hành Then” tại Bộ Ngoại giao
150. Công văn số 148/SVHTTDL-QLVH ngày 03/3/2020 về việc báo cáo nội dung công việc và trình dự thảo kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoàn thành trong tháng 3/2020