166. Kế hoạch số 04/KH-SVHTTDL ngày 17/01/2020 về việc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
167. Kế hoạch số 06/KH-SVHTTDL ngày 15/01/2020, kế hoạch thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025
168. Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2020, Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
169. Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 08/01/2020 về việc kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
170. Công văn số 13/SVHTTDL-VP ngày 03/01/2020 về việc lịch công tác tháng 01 và tháng 02 Năm 2020
171. Công văn số 37/SVHTTDL-VP ngày 15/01/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC trong dịp Tết Nguyên đán 2020
172. Công văn số 36/SVHTTDL-VP ngày 15/01/2020 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
173. Công văn số 33/SVHTTDL-QLDL ngày 14/01/2020 về việc đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020
174. Kế hoạch số 03/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2020, Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
175. Công văn số 31/SVHTTDL-TCPC ngày 14/01/2020 về việc cử công chức tham gia Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh
176. Công văn số 05/SVHTTDL-QLTDTT ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức giải Vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc năm 2020
177. Công văn số 09/SVHTTDL-QLVH ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
178. Công văn số 10/SVHTTDL-QLVH ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc và phục vụ xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
179. Công văn số 07/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng hợp số liệu gia đình năm 2019
180. Tờ trình số 01/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị đưa di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia