16. 3833/UBND-KGVX - V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
17. 180/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
18. 92/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025
19. 91/KH-SVHTTDL - Kế hoạch ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021
20. 915/SVHTTDL-VP - V/v hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2020
21. 94/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá tỉnh Tuyên Quang năm 2020
22. 878/SVHTTDL-VP - Về việc đề xuất danh sách các dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020
23. 93/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2020
24. 155/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
25. 150/TTr-SVHTTDL - TỜ TRÌNH Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết/phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
26. 90/KH-SVHTTDL - Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2020
27. 338/QĐ-SVHTTDL - Quyết định v/v thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải vô địch Muay toàn quốc năm 2020
28. 3071/UBND-KGVX - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
29. 89/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính tỉnh Tuyên Quang năm 2020
30. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020