31. 2960/UBND-KGVX - Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2020
32. 86/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
33. 2963/UBND-KSTT - Về việc tiếp tục chấn chỉnh việc công khai TTHC; giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
34. 16/2020/QĐ-UBND - Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang
35. 85/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Tổ chức giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang năm 2020
36. 82/KH-SVHTTDL - Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021
37. 1271/QĐ-UBND - Quyết định khen thưởng thành tích Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2012-2020
38. 1282/QĐ-UBND - Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang năm 2020
39. 772/SVHTTDL-QLVH - V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
40. 307/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc thành lập Đoàn vận động viên tham dự giải vô địch PencakSilat toàn quốc năm 2020
41. 800/SVHTTDL-QLDL - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020
42. 140/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị kiện toàn Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba- năm 2021
43. 141/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
44. 776/SVHTTDL-QLVH - V/v phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
45. 778/SVHTTDL-QLVH - V/v tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo