46. Công văn số 153/SVHTTDL-QLVH về việc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
47. Công văn số 156/SVHTTDL-VP ngày 05/3/2020 về việc lịch công tác tháng 3 năm 2020
48. Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
49. Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
50. Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc quyết định thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
51. Báo cáo số 39/BC-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
52. Công văn số 162/SVHTTDL-QLDL ngày 09/3/2020 về việc huy động vốn đầu tư dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
53. Công văn số 163/CV-HĐTDVC ngày 09/3/2020 về việc mời tham gia giám sát thẩm định Phiếu dự tuyển viên chức năm 2019
54. Công văn số 164/SVHTTDL-TCPC ngày 09/3/2020 về việc báo cáo thực trạng trình độ cán bộ, công chức, viên chức
55. Kế hoạch số 191/KH-SVHTTDL ngày 31/7/2019 Báo cáo kế quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
56. Công văn số 159/SVHTTDL-QLDSVH ngày 05/3/2020 về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
57. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 06/3/2020 về việc trình hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
58. Báo cáo số 36/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý I năm 2020
59. Báo cáo số 37/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
60. Báo cáo số 38/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết chế độ khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng