46. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020
47. 138/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thanh lý tài sản công, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 2 tầng, nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn liền trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
48. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
49. 1282/QĐ-UBND - Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa 08 TTHC lĩnh vực Tư pháp; Nông nghiệp và PTNT; VHTT&DL thuộc thẩm quyền giải quyết tỉnh Tuyên Quang năm 2020
50. 2857/UBND-NC - V/v điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
51. 01/QĐ-BCĐTĐTr - Quyết định Về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
52. 83/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ VII, năm 2020 Cúp Động Lực
53. 84/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia giải Vô địch Cầu lông trẻ toàn quốc năm 2020
54. 138/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thanh lý tài sản công, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 2 tầng, nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn liền trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
55. 768/SVHTTDL-VP - V/v sẵn sàng phòng, chống dịch và đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao
56. 81/KH-SVHTTDL - Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
57. 74/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
58. 2303/UBND-KGVX - V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
59. 2117/UBND-TC - V/v triển khai thực hiện Văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính
60. 70/KH-SVHTTDL - Kế hoạch chi tiết Phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Quốc dân đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp