46. 64/KH-UBND - Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
47. 157/QĐ-SVHTTDL - Quyết định ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy
48. 1665/UBND-TNMT - V/v tổ chức các hoạt động thuộc“Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứngNgày Môi trường thế giới năm 2020
49. 440/SVHTTDL-VP - V/v vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020
50. 442/SVHTTDL-QLDSVH - V/v xây dựng phương án bảo vệ bảo vật quốc gia Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc
51. 154/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
52. 1608/UBND-KGVX - Về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020
53. 64-HD/BTGTU - Hướng dẫn nhân dân tham gia, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 qua các phương tiện thông tin đại chúng
54. Tờ trình số 58/TTr-SVHTTDL ngày 20/5/2020 về việc thẩm định Dự thảo Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
55. Công văn số 397/SVHTTDL-QLDL ngày 25/5/2020 về việc phối hợp triển khai hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch.
56. Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 22/5/2020, Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền hơi tỉnh Tuyên Quang năm 2020
57. Công văn số 308/SVHTTDL-VP ngày 22/4/2020 về việc báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030
58. Công văn số 304/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
59. Công văn số 306/SVHTTDL-VP ngày 22/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ
60. Kế hoạch số 40/KH-SVHTTDL ngày 29/4/2020 về tuyên truyền và phục vụ tổ chức Cầu truyền hình kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.