61. Công văn số 231/SVHTTDL-TCPC ngày 31/3/2020 về việc cung cấp thông tin để đánh giá, tổng kết Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho CCVC làm công tác hội nhập quốc tế
62. Công văn số 232/VHTTDL-KHTC ngày 31/3/2020 về việc đề xuất giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19
63. Công văn số 233/SVHTTDL-VP ngày 30/3/2020 về việc phát động, vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”
64. Công văn số 234/SVHTTDL-TCPC ngày 31/3/2020 về việc giao điều hành hoạt động của Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành
65. Công văn số 236/SVHTTDL-QLVH ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
66. Báo cáo số 71/BC-SVHTTDL ngày 31/3/2020 về việc Báo cáo việc thi hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
67. Báo cáo số 69/BC-SVHTTDL ngày 30/3/2020 về việc Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
68. Công văn số 217/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số năm 2020
69. Công văn số 216/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
70. báo cáo số 64/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TU, Bgày 17/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện NQ số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020
71. Báo cáo số 63/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật phòng, chống dịch Covid-19
72. Báo cáo số 62/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 2/6/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang
73. Báo cáo số 61/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo giao ban quý I năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
74. Báo cáo số 60/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
75. Công văn số 214/SVHTTDL-QLDL ngày 26/3/2020 về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài