91. Công văn số 197/SVHTTDL-QLVH ngày 18/3/2020 về việc tuyên truyền, hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2020
92. Công văn số 190/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc phối hợp cung cấp danh sách khách du lịch nước ngoài đến Tuyên Quang
93. Công văn số 194/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch
94. Báo cáo số 50/BC-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
95. Công văn số 188/SVHTTDL-QLVH ngày 17/3/2020 về việc giải trình, đề suất một số nội dung chủ trương sản xuất bộ đĩa CD, DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian của một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
96. Tờ trình số 34/TTr-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc thẩm định chủ trương sản xuất đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
97. Công văn số 189/SVHTTDL-QLVH ngày 18/3/2020 về việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
98. Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020
99. Báo cáo số 44/BC-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
100. Báo cáo số 30/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
101. Công văn số 176/SVHTTDL-NSVH ngày 12/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng chính phủ
102. Công văn số 175/SVHTTDL-VP ngày 12/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI
103. Công văn số 174/SVHTTDL-QLDL ngày 12/3/2020 về việc xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư du lịch
104. Công văn số 171/SVHTTDL-QLDL ngày 10/3/2020 về việc trình dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 15CTr-TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
105. Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc xin chủ trương sản xuất chương trình đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”