91. Công văn số 205/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc báo cáo tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp
92. Công văn số 206/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc lập danh sách công chức theo dõi và thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước
93. Công văn số 13/SVHTTDL-QLVH ngày 23/3/2020 về việc tổ chức, hoạt động quảng cáo của bà Nguyễn Hồng Đức (phường Phan Thiết, TP TQ)
94. Báo cáo số 53/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
95. Báo cáo số 54/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tuần (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)
96. Tờ trình số 37/TTr-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện phục hồi, tu bổ, tôn tạo các khu di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
97. Công văn số 203/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc báo cáo thống kê số lượng viên chức
98. Công văn số 197/SVHTTDL-QLVH ngày 18/3/2020 về việc tuyên truyền, hưởng ứng “Chiến dịch Giờ trái đất” năm 2020
99. Công văn số 190/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc phối hợp cung cấp danh sách khách du lịch nước ngoài đến Tuyên Quang
100. Công văn số 194/SVHTTDL-QLDL ngày 18/3/2020 về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch
101. Báo cáo số 50/BC-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
102. Công văn số 188/SVHTTDL-QLVH ngày 17/3/2020 về việc giải trình, đề suất một số nội dung chủ trương sản xuất bộ đĩa CD, DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian của một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
103. Tờ trình số 34/TTr-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc thẩm định chủ trương sản xuất đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
104. Công văn số 189/SVHTTDL-QLVH ngày 18/3/2020 về việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
105. Kế hoạch số 31/KH-SVHTTDL ngày 17/3/2020 về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2020