106. Công văn số 12/SVHTTDL-QLVH ngày 12/3/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo (Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Bảo Linh)
107. Báo cáo số 42/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
108. Báo cáo số 41/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
109. Công văn số 173/SVHTTDL-QLVH ngày 11/3/2020 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ
110. Công văn số 170/SVHTTDL-TCPC ngày 10/3/2020 về việc tiếp nhận viên chức
111. Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2020
112. Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
113. Công văn số 153/SVHTTDL-QLVH về việc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
114. Công văn số 156/SVHTTDL-VP ngày 05/3/2020 về việc lịch công tác tháng 3 năm 2020
115. Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
116. Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
117. Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc quyết định thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
118. Báo cáo số 39/BC-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
119. Công văn số 162/SVHTTDL-QLDL ngày 09/3/2020 về việc huy động vốn đầu tư dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
120. Công văn số 163/CV-HĐTDVC ngày 09/3/2020 về việc mời tham gia giám sát thẩm định Phiếu dự tuyển viên chức năm 2019