106. Báo cáo số 44/BC-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
107. Báo cáo số 30/KH-SVHTTDL ngày 13/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2020 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
108. Công văn số 176/SVHTTDL-NSVH ngày 12/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng chính phủ
109. Công văn số 175/SVHTTDL-VP ngày 12/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI
110. Công văn số 174/SVHTTDL-QLDL ngày 12/3/2020 về việc xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư du lịch
111. Công văn số 171/SVHTTDL-QLDL ngày 10/3/2020 về việc trình dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 15CTr-TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW
112. Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc xin chủ trương sản xuất chương trình đĩa DVD “Nghệ thuật diễn xướng dân gian một số dân tộc tỉnh Tuyên Quang”
113. Công văn số 12/SVHTTDL-QLVH ngày 12/3/2020 về việc tổ chức, quản lý hoạt động quảng cáo (Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất Bảo Linh)
114. Báo cáo số 42/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
115. Báo cáo số 41/BC-SVHTTDL ngày 10/3/2020 báo cáo về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
116. Công văn số 173/SVHTTDL-QLVH ngày 11/3/2020 về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ
117. Công văn số 170/SVHTTDL-TCPC ngày 10/3/2020 về việc tiếp nhận viên chức
118. Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc tuyên truyền phòng, chống mại dâm năm 2020
119. Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
120. Công văn số 153/SVHTTDL-QLVH về việc tăng cường công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp