121. Công văn số 156/SVHTTDL-VP ngày 05/3/2020 về việc lịch công tác tháng 3 năm 2020
122. Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
123. Kế hoạch số 27/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2020
124. Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc quyết định thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
125. Báo cáo số 39/BC-SVHTTDL ngày 09/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
126. Công văn số 162/SVHTTDL-QLDL ngày 09/3/2020 về việc huy động vốn đầu tư dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững
127. Công văn số 163/CV-HĐTDVC ngày 09/3/2020 về việc mời tham gia giám sát thẩm định Phiếu dự tuyển viên chức năm 2019
128. Công văn số 164/SVHTTDL-TCPC ngày 09/3/2020 về việc báo cáo thực trạng trình độ cán bộ, công chức, viên chức
129. Kế hoạch số 191/KH-SVHTTDL ngày 31/7/2019 Báo cáo kế quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
130. Công văn số 159/SVHTTDL-QLDSVH ngày 05/3/2020 về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
131. Tờ trình số 31/TTr-SVHTTDL ngày 06/3/2020 về việc trình hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
132. Báo cáo số 36/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý I năm 2020
133. Báo cáo số 37/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
134. Báo cáo số 38/BC-SVHTTDL ngày 05/3/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết chế độ khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
135. Quyết định số 75/QĐ-SVHTTDL ngày 03/3/2020 về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019