1. Quyết định số 83/QĐ-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2020
2. Tờ trình số 23/TTr-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, năm 2020
3. Quyết định về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử quý I năm 2019
5. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
6. Báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2019
7. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Văn phòng Chủ tịch phủ-Thủ tướng phủ, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
8. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích Đình Thanh La, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
9. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện ĐTXD công trình Nhà bia tổng thể Di tích chiến thắng bản Heng, thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
10. Thông báo triển khai thi công công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng
11. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
12. Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) quý III/2019
13. Báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
14. Báo cáo công tác cải cách hành chính qúy III năm 2019
15. Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019