1. 551/SVHTTDL-VP - Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính
2. 69/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và xây dựng nhà thường trực của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
3. 71/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thẩm định chủ trương đầu tư công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
4. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
5. 641/QĐ-UBND- Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Lý Tự Trọng
6. 1660/UBND-XD - V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng di tích Ban Thanh tra Chính phủ
7. 1667/UBND-ĐTXD- V/v lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử QGĐB Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.
8. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
9. 147/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và tiếp xúc cử tri (từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020)
10. 64/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đàn Piano phục vụ công tác chuyên môn của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
11. 153/BC-SVHTTDL - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
12. 152/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng, chống bạo lực gia đình” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
13. 150/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
14. 149/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020
15. 148/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020