1. Thông báo triển khai thi công công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng
2. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3. Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) quý III/2019
4. Báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
5. Báo cáo công tác cải cách hành chính qúy III năm 2019
6. Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019
7. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
8. Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
9. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Bảo tàng Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
10. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
11. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
12. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Phòng chiếu phim tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào