1. Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 150 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
2. Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện CT số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
3. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/2/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6. Báo cáo Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2020; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
7. Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
8. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2020
9. Quyết định số 83/QĐ-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2020
10. Tờ trình số 23/TTr-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, năm 2020
11. Quyết định về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử quý I năm 2019
13. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
14. Báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2019
15. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Văn phòng Chủ tịch phủ-Thủ tướng phủ, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang