1. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2020
2. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý III năm 2020
3. 306/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
4. 305/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
5. 304/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
6. 831/SVHTTDL-TCPC - Về việc báo cáo kết quả nâng bậc lương và số lượng CCVC, lãnh đạo quản lý nghỉ hưu đúng tuổi
7. 288/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết 09 năm tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống mua bán người
8. 282/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
9. 287/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021
10. 283/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
11. 285/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
12. 281/BC-SVHTTDL - Báo cáo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tuyên Quang
13. 280/BC-SVHTTDL - Báo cáo việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh
14. 279/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020
15. 274/BC-SVHTTDL - Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi