1. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
2. 147/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và tiếp xúc cử tri (từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020)
3. 153/BC-SVHTTDL - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
4. 152/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng, chống bạo lực gia đình” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
5. 150/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
6. 149/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020
7. 148/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020
8. 137/BC-SVHTTDL - BC Kết quả thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v phê duyệt “ĐA đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng ĐB DTTS giai đoạn 2013-2020”
9. 140/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020
10. 138/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
11. 145/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013-2020
12. 143/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 về Chương trình bảo vệ trẻ em và Dự án 2 thuộc Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
13. 141/BC-SVHTTDL - Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
14. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
15. 146/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020