1. 69/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và xây dựng nhà thường trực của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
2. 71/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc thẩm định chủ trương đầu tư công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
3. 641/QĐ-UBND- Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Tượng đài Lý Tự Trọng
4. 1660/UBND-XD - V/v chủ trương đầu tư dự án xây dựng di tích Ban Thanh tra Chính phủ
5. 1667/UBND-ĐTXD- V/v lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử QGĐB Tân Trào tỉnh Tuyên Quang.
6. 60/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7. 62/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
8. 144/BC-SVHTTDL - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
9. Thông báo triển khai thi công công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng
10. Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
11. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Bảo tàng Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
12. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
13. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào
14. Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Phòng chiếu phim tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào