1. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Uỷ ban nhân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 154 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 08 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
8. Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ 22 năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
10. Tham gia Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Hải Phòng  
11. Tuyên truyền các hình thức đổi bằng lái xe  
12. Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
13. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
14. Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
15. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022