1. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2020
2. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý III năm 2020
3. 306/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
4. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
5. 305/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
6. 304/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
7. Nghị định mới của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
8. 831/SVHTTDL-TCPC - Về việc báo cáo kết quả nâng bậc lương và số lượng CCVC, lãnh đạo quản lý nghỉ hưu đúng tuổi
9. Một số quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
10. 290/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình. kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2020
11. Nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon
12. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai
13. 288/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết 09 năm tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống mua bán người
14. 282/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
15. 143/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục: Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Quảng trường Tân Trào thuộc dự án ĐTXD công trình: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị DTLS QGĐB Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025