1. 02/CT-TTg - Chỉ thị về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia
2. Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng
3. Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4. 121/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
6. NGHỊ QUYẾT 30C/NQ-CP NĂM 2011 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7. 1139/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
8. 386/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. 49/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
10. 48/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng
11. 46/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác thanh tra quý I
12. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2020
13. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử quý III năm 2020
14. 306/BC-SVHTTDL - Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020
15. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập