1. Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
2. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
3. Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
5. Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
6. 02/CT-TTg - Chỉ thị về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia
7. Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng
8. Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. 121/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
10. QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
11. NGHỊ QUYẾT 30C/NQ-CP NĂM 2011 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
12. 1139/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13. 386/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14. 49/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
15. 48/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng