16. 280/BC-SVHTTDL - Báo cáo việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh
17. 279/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020
18. 274/BC-SVHTTDL - Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
19. 273/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
21. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
22. 147/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và tiếp xúc cử tri (từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020)
23. 153/BC-SVHTTDL - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
24. 152/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên VPPL và phòng, chống bạo lực gia đình” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
25. 150/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh
26. 149/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020
27. 148/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020
28. 137/BC-SVHTTDL - BC Kết quả thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v phê duyệt “ĐA đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng ĐB DTTS giai đoạn 2013-2020”
29. 140/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020
30. 138/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020