31. 145/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013-2020
32. 143/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 về Chương trình bảo vệ trẻ em và Dự án 2 thuộc Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
33. 141/BC-SVHTTDL - Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
34. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
35. 146/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
36. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ Điện tử quý I năm 2020
37. Báo cáo đánh giá, tổng kết thi hành Luật giao dịch điện tử
38. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
39. Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện CT số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
40. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/2/2019 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
41. Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
43. Báo cáo Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2020; Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
44. Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 và Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
45. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử quý I năm 2019