1. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2. Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Uỷ ban nhân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
3. Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4. Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 154 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6. Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 08 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7. Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
8. Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
9. Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
10. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
11. Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
12. 121/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
13. 1139/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
14. 386/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
15. 290/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình. kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2020