61. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính từ 01/01/2020 đến 31/05/2020
62. 137/BC-SVHTTDL - BC Kết quả thực hiện Quyết định số 4685/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v phê duyệt “ĐA đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng ĐB DTTS giai đoạn 2013-2020”
63. 432/SVHTTDL-VP - v/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019
64. 60/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
65. 140/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2020
66. 138/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
67. 145/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013-2020
68. 143/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 về Chương trình bảo vệ trẻ em và Dự án 2 thuộc Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
69. 62/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
70. 144/BC-SVHTTDL - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
71. 141/BC-SVHTTDL - Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
72. 434/SVHTTDL-VP - V/v thẩm định Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
73. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
74. 146/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020
75. Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021