91. Quyết định về việc công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
92. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử quý I năm 2019
93. Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
94. Báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2019
95. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Văn phòng Chủ tịch phủ-Thủ tướng phủ, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
96. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích Đình Thanh La, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
97. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện ĐTXD công trình Nhà bia tổng thể Di tích chiến thắng bản Heng, thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
98. Thông báo triển khai thi công công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng
99. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
100. Báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) quý III/2019
101. Báo cáo công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
102. Báo cáo công tác cải cách hành chính qúy III năm 2019
103. Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019
104. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
105. Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào