1. Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc lần thứ 22 năm 2023 tại tỉnh Phú Thọ
2. Tham gia Cuộc thi sáng tác các ca khúc về thành phố Hải Phòng  
3. Tuyên truyền các hình thức đổi bằng lái xe  
4. Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
6. Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
7. 02/CT-TTg - Chỉ thị về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia
8. Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng
9. QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
10. NGHỊ QUYẾT 30C/NQ-CP NĂM 2011 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
11. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
12. Nghị định mới của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
13. Một số quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
14. Nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon
15. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai