Hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24/11/2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trước thềm Hội nghị, Báo Tuyên Quang mở Chuyên mục "Hướng tới Hội nghị Văn hóa toàn quốc" đăng những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sỹ về Hội nghị.

Trần Quang Huy
Giảng viên Trường Đại học Tân Trào­­­
Cần đổi mới trong quản lý và hoạt động

Với vai trò là người thầy, tôi thấy cần coi trọng giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết để đẩy lùi sự xuống cấp về một số mặt văn hóa, đạo đức, lối sống. Do đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý và hoạt động văn hóa. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong chính những người quản lý văn hóa và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, chỉ như vậy mới làm cho sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam mang giá trị tinh thần tiêu biểu, động lực quan trọng quyết định cho sự phát triển đất nước và dân tộc.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Quang Minh
Phải khơi dậy giá trị văn hóa truyền thống

Qua nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam tôi cho rằng: để phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam hiện nay, trước hết, cần đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, bởi đây là cội rễ của sức mạnh nền văn hóa quốc gia. 
Với cương vị là một nghệ sỹ nhiếp ảnh, bản thân tôi cũng sẽ luôn ý thức được việc tích cực tìm tòi khai thác các đề tài về giá trị truyền thống cách mạng, giá trị dân tộc trong tỉnh để cho ra đời những tác phẩm có sức quảng bá, giới thiệu nhiều hơn nữa hình ảnh, con người Tuyên Quang với cả nước và bạn bè quốc tế. Từ đó góp phần đưa các giá trị văn hóa của dân tộc ngày càng thâm nhập sâu rộng, bền chặt trong đời sống tinh thần của xã hội, trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Theo Báo Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục