Phát triển văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và người dân

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, để phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôi cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và mọi người dân. Phát triển văn hóa chính là giữ cho được cái gốc, cái còn lại cuối cùng của một quốc gia - dân tộc. Mặt khác, quan tâm, phát triển văn hóa không đơn thuần là các hoạt động văn hóa văn nghệ, là những buổi biểu diễn, những vở kịch, bộ phim hay một ca khúc, mà văn hóa và giá trị văn hóa chứa đựng trong mọi công việc, lĩnh vực của đời sống xã hội, trong hoạt động của mỗi con người, mỗi tập thể, trong giá trị của từng sản phẩm hàng hóa... Văn hóa và các giá trị văn hóa còn là nhân cách của mỗi con người, còn là cốt lõi để tạo nên thương hiệu quốc gia, hình ảnh đất nước. Mỗi việc làm dù rất nhỏ nhưng nếu mang đến sự hữu ích cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại đều hàm chứa trong đó những giá trị văn hóa của mỗi con người, của một dân tộc. Văn hóa và phát triển văn hóa còn là một ngành kinh tế mũi nhọn và tạo dựng sự phát triển bền vững của đất nước.


 Ông Tống Đại Hồng
Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian

Nói đến văn hóa trước hết là nói tới giá trị truyền thống

Trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước, văn hóa Việt Nam càng được quan tâm và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới... Điều tôi luôn tâm đắc khi nói văn hóa trước hết là nói tới giá trị truyền thống. Văn hóa của bất kỳ dân tộc nào cũng đều như thế, đều bắt đầu từ văn hóa truyền thống. Đây là sự tích tụ, hình thành nên các giá trị lâu đời trong lịch sử xã hội, dân tộc. Với vai trò là một nhà nghiên cứu dân gian, tôi luôn ý thức tầm quan trọng to lớn của văn hóa truyền thống. Nhiều năm qua, cùng với nhiều tác giả khác tôi luôn cố gắng thực hiện nghiên cứu các đề tài văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước sự đa dạng, phong phú văn hóa quê hương. Đó chính là lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Theo Báo Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục