Hoàn thành kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 27-8, kỳ họp tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2020; thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Video không hợp lệ

Tại phiên họp đã có 12 lượt ý kiến thảo luận về những kết quả đạt được, giải pháp khắc phục để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; phân tích những thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục khó khăn được nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh như: việc giải ngân vốn đầu công; thu, chi ngân sách; tiến độ xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Phiên họp tiếp tục thông qua các dự thảo nghị quyết về: Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh thôn đội trưởng, công an viên, bảo vệ dân phố, nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang; phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2020; quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thay mặt UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị các thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu tại kỳ họp.

Với quyết tâm cao, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020 theo đúng nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đến 30-9 đạt ít nhất 65%, phấn đấu 70%, đến ngày 31/12/2020 giải ngân hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết các vấn đề lao động, việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó, tiếp tục cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,  lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tọa chủ trì phiên họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao nhất, với tinh thần quyết tâm, cùng các biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020.  

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Theo Tuyên Quang online.

Tin cùng chuyên mục