Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2022 lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật

Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2022 lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật (kèm theo Văn bản số 1216/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày /11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

 
 - Danh sách các tác phẩm, cụm tác phẩm đề nghị xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2022 lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật (kèm theo Văn bản số 1216/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày /11/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tin cùng chuyên mục