Văn Hoá

Triển khai luật thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Xếp hạng bài viết
Ngày 8/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3283/BVHTTDL-TV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2020. Ngày 18/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2020 (sau đây viết tắt là Nghị định số 93/2020/NĐ-CP).

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thư viện và Nghị định số 93/2020/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc nội dung Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của thư viện và phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước về thư viện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong đó chú trọng việc tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, văn hóa đọc tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

Xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện thuộc quyền quản lý; chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với các Bộ: Quốc phòng, Công An, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện quy định tại Điều 49 của Luật Thư viện.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện quy định tại Điều 50 của Luật Thư viện.

Theo Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.