Thông tin

Họp về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Xếp hạng bài viết

Chiều 19-8, Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh tổ chức họp phiên toàn thể lần 1, xem xét, cho ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp.

Thời gian qua, các tuyến đường, phố tại thành phố Tuyên Quang đều ổn định, không có sự thay đổi sau khi đã được đặt tên. Về cơ bản đã phần nào khắc phục tình trạng “nhà không số, phố không tên”, tạo thuận tiện trong công tác quản lý nhà nước, các hoạt động giao dịch, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 213 tuyến đường, phố, trong đó: 144 tuyến đường, phố chưa có tên; 69 tuyến đường, phố có tên. Tại thành phố Tuyên Quang có tổng số 17 đường liên xã, phường, 146 tuyến đường, phố. Huyện Yên Sơn có 12 tuyến đường chưa đặt tên. Huyện Sơn Dương có 16 tuyến đường, phố chưa đặt tên. Thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) có 16 tuyến đường, phố chưa đặt tên. Thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá) có 5 tuyến đường, phố chưa đặt tên. Thị trấn Na Hang (Na Hang) có 10 tuyến đường chưa đặt tên. Tên gọi các tuyến đường, phố đã được đặt chủ yếu là tên địa danh, danh nhân, chiến thắng tiêu biểu, tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử. Toàn tỉnh hiện có 30 công trình công cộng, trong đó có 20 công trình công cộng đã có tên, 8 công trình công cộng chưa có tên và 2 công trình đề nghị đổi tên.

Tại cuộc họp, các thành viên đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về việc đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh như: Cần sưu tầm nhiều tài liệu để bổ sung tên các danh nhân, đặt tên phải để mọi người hiểu về sự kiện, ý nghĩa; tên đường, phố phải gắn với sự kiện tiêu biểu của tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trần Ngọc Thực đã tiếp thu ý kiến của các thành viên, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra, bổ sung tên phù hợp với từng tuyến đường, phố và cần có bảng tóm tắt tiểu sử danh nhân để người dân biết ý nghĩa tên đường.

Theo Báo Tuyên Quang