Kiến Thức - Chia Sẻ

26 tháng 3 là ngày gì? Lịch sử, ý nghĩa và những hoạt động kỷ niệm

Xếp hạng bài viết

26 tháng 3 là ngày gì? Bạn đã từng thắc mắc về ngày kỉ niệm đặc biệt này chưa? Nếu chưa, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về lịch sử, ý nghĩa và những hoạt động kỷ niệm ngày 26/3 qua bài chia sẻ dưới đây nhé!

26 tháng 3 là ngày gì?

26 tháng 3 là ngày gì?
26 tháng 3 là ngày gì?

26 tháng 3 là ngày gì? Đây là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam và do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là ngày lễ lớn của thanh niên Việt Nam, là dịp để các thế hệ thanh niên tri ân, tưởng nhớ đến công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử ra đời của ngày 26/3 

26 tháng 3 là ngày gì?
26 tháng 3 là ngày gì? Hãy cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời của ngày 26/3

Trước khi thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, phong trào thanh niên Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ năm 1925, những tổ chức thanh niên yêu nước như: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam đã được thành lập và hoạt động rất tích cực.

Để tập hợp và lãnh đạo thanh niên Việt Nam, ngày 26/3/1931, tại Hội nghị Trung ương lần thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập. Hội nghị đã thông qua bản “Chương trình tóm tắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam”, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Đoàn.

Trong những năm tháng đấu tranh gian khổ của cách mạng Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam đã luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những thế hệ thanh niên Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng.

Ngày 22 – 25/3/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày thành lập Đoàn. Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

Kể từ đó, ngày 26/3 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để toàn thể thanh niên Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang, ra sức phấn đấu, tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những lần đổi tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1931 với tên gọi ban đầu là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Từ đó đến nay, Đoàn đã trải qua 7 lần đổi tên với những tên gọi khác nhau, cụ thể như sau:

 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931 – 1937): Tên gọi này được đặt theo tên tổ chức Đảng lãnh đạo cách mạng, thể hiện vai trò của Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng.
 • Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1937 – 1939): Tên gọi này được đặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, trong đó Đoàn có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện thanh niên tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (1939 – 1941): Tên gọi này được đặt nhằm thể hiện mục tiêu đấu tranh của Đoàn là chống lại chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.
 • Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (1941 – 1956): Tên gọi này được đặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, trong đó Đoàn có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện thanh niên tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.
 • Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956 – 1970): Tên gọi này được đặt nhằm thể hiện vai trò của Đoàn là lực lượng nòng cốt của giai cấp công nhân và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 • Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970 – 1976): Tên gọi này được đặt nhằm thể hiện lòng kính yêu và niềm tự hào của thanh niên Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1976 đến nay): Tên gọi này được đặt nhằm thể hiện vai trò của Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng nòng cốt của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tuổi trẻ Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Mỗi lần đổi tên đều là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đoàn, thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh của Đoàn và đồng thời thể hiện sự gắn bó mật thiết của Đoàn với Đảng, với dân tộc.

Cơ cấu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như thế nào?

Cơ cấu tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được quy định tại Điều 6 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bao gồm 4 cấp:

Cấp Trung ương:

 • Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn giữa hai kỳ đại hội toàn quốc.
 • Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan lãnh đạo của Đoàn giữa hai kỳ đại hội đại biểu toàn quốc.
 • Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là cơ quan thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
 • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Trung ương Đoàn là người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Cấp tỉnh và tương đương:

 • Đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh và tương đương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn cấp tỉnh và tương đương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh và tương đương.
 • Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương là cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp tỉnh và tương đương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp tỉnh và tương đương.
 • Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh và tương đương là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương.
 • Bí thư, các Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh và tương đương là người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực công tác của Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh và tương đương.

Cấp huyện và tương đương:

 • Đại hội đại biểu Đoàn cấp huyện và tương đương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn cấp huyện và tương đương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp huyện và tương đương.
 • Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương là cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp huyện và tương đương giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp huyện và tương đương.
 • Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện và tương đương là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương.
 • Bí thư, các Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương là người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực công tác của Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện và tương đương.

Cấp cơ sở, gồm có Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở:

 • Đại hội đại biểu Đoàn cấp cơ sở là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn cấp cơ sở giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp cơ sở.
 • Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở là cơ quan lãnh đạo của Đoàn cấp cơ sở giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đoàn cấp cơ sở.
 • Ban Thường vụ Đoàn cấp cơ sở là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở.
 • Bí thư, các Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở là người đứng đầu, phụ trách các lĩnh vực công tác của Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở.

Ý nghĩa ngày 26/3

26 tháng 3 là ngày gì?
26 tháng 3 là ngày gì? Đây là ngày có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với thanh niên Việt Nam.

26 tháng 3 là ngày gì? Đây là ngày mang ý nghĩa quan trọng trong việc gợi nhớ vai trò và đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng cách mạng. Cũng như để nhấn mạnh sự trưởng thành và phát triển của thế hệ trẻ, những người đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Đến nay, Đoàn Thanh niên đã thu hút những thanh niên đầy nhiệt huyết, đã trải qua quá trình rèn luyện thông qua nhiều giai đoạn và họ đã tự nguyện đóng góp cho đất nước từ những hành động nhỏ đến những đóng góp lớn, luôn hết lòng phục vụ nhân dân và trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Suốt 92 năm qua, Đoàn Thanh niên đã duy trì và phát triển bốn truyền thống quý báu:

 • Truyền thống yêu nước, lòng trung thành đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân.
 • Truyền thống xung phong, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thách thức, luôn sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.
 • Truyền thống đoàn kết và tương thân tương ái, không gây chia rẽ trong nội bộ, luôn yêu thương và giúp đỡ nhau với tấm lòng nhân đạo cao cả.
 • Truyền thống ham học, ham tìm tòi và luôn sáng tạo, luôn có ý chí vượt qua khó khăn, chăm chỉ học tập và dám nghĩ và làm những điều lớn lao.

Những truyền thống này là nguồn động viên quan trọng cho thanh niên đoàn viên, giúp họ tự hào và sẵn sàng tham gia vào việc xây dựng đất nước, mang đến sự phồn thịnh và văn minh, để sánh ngang với các cường quốc trên thế giới.

Những hoạt động kỷ niệm ngày 26/3

26 tháng 3 là ngày gì?
Tổ chức những hoạt động tình nguyện vào ngày kỉ niệm 26/3.

26 tháng 3 là ngày gì? Đây là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là dịp để tuổi trẻ Việt Nam ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước, nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Dưới đây là một số hoạt động phổ biến được tổ chức chào mừng ngày 26/3 hằng năm:

 • Lễ kết nạp Đoàn viên mới: Đây là hoạt động quan trọng và ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Lễ kết nạp Đoàn viên mới được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, nhằm tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh niên trẻ, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên vững mạnh.
 • Tổ chức hội trại: Hội trại là hoạt động mang tính tập thể cao, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, rèn luyện và thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Hội trại thường được tổ chức với các hoạt động như: cắm trại, đốt lửa trại, thi văn nghệ, thể thao,…
 • Tổ chức các cuộc thi văn nghệ: Các cuộc thi văn nghệ là hoạt động được nhiều bạn đoàn viên, thanh niên yêu thích. Các cuộc thi thường được tổ chức với các nội dung như: hát, múa, kịch,… nhằm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện: Các hoạt động tình nguyện là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Các hoạt động thường được tổ chức như: giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường,…
 • Phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo: Đây là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích các bạn đoàn viên, thanh niên hăng hái học tập, lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động khác được tổ chức chào mừng ngày 26/3 hằng năm, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa và giá trị riêng, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận

Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng cho đất nước, xứng đáng với truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua bài chia sẻ trên, chúng tôi đã giải đáp cho bạn những thắc mắc về 26 tháng 3 là ngày gì. Mong rằng, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngày lễ đặc biệt này tại Việt Nam.