Văn phòng Sở

1. Trần Thị Hiếu 

Chức vụ; Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0915952707

2. Dương Duy Liêm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0889986596

3. Vũ Thị Ngọc Hà

chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0973707983