1. 29/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tham gia các hoạt động trong Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2021 tại tỉnh Thái Nguyên
2. 26/KH-SVHTTDL - Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021
3. 25/KH-SVHTTDL - Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã Tiền Phong tỉnh Tuyên Quang năm 2021
4. 23/KH-SVHTTDL - kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
5. 24/KH-SVHTTDL - Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2022
6. 36/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. 24/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các phòng chuyên môn; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026
8. 14/QĐ-SVHTTDL - Quyết định giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp động lao động theo Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9. 15/QĐ-SVHTTDL - Quyết định Giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
10. 02/KH-SVHTTDL - Kế hoạch cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
11. 07/QĐ-SVHTTDL - Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021
12. 1109/HD-SVHTTDL - Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021
13. 1117/SVHTTDL-VP - V/v đảm bảo thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
14. Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tuyên Quang lần thứ IX năm 2021
15. 129/KH-UBND - Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.