196. Công văn số 840/VHTTDL-VP về việc cử cán bộ đầu mối phối hợp triển khai điện tử hóa quy trình nội bộ đã được ban hành
197. Công văn số 800/VHTTDL-VP về việc đăng ký tiên miền trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
198. Công văn số 855/VHTTDL-VP về việc rà quét chiến dịch tấn công có chủ đích (APT)
199. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
200. Đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
201. V/v sửa chữa, tôn tạo cổng, tường rào di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
202. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
203. Kế hoạch Tổ chức Hội thảo: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Tuyên Quang”
204. Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019
205. Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019
206. Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội
207. Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019