196. Lập đề nghị xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh năm 2020
197. Lập danh mục VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2019
198. Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2020-2021
199. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
200. Tờ trình về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch và vô địch trẻ Vật Đông Nam Á, tại Thái Lan năm 2019
201. Công văn số 855/VHTTDL-TCPC về việc triển khai điển phiếu thông tin công chức, viên chức năm 2019
202. Công văn số 842/VHTTDL-VP về việc cung cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang
203. Công văn số 840/VHTTDL-VP về việc cử cán bộ đầu mối phối hợp triển khai điện tử hóa quy trình nội bộ đã được ban hành
204. Công văn số 800/VHTTDL-VP về việc đăng ký tiên miền trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
205. Công văn số 855/VHTTDL-VP về việc rà quét chiến dịch tấn công có chủ đích (APT)
206. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
207. Đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
208. V/v sửa chữa, tôn tạo cổng, tường rào di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
209. Kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
210. Kế hoạch Tổ chức Hội thảo: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Tuyên Quang”