76. Công văn số 216/SVHTTDL-QLVH ngày 26/3/2020 v/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
77. báo cáo số 64/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TU, Bgày 17/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện NQ số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020
78. Báo cáo số 63/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật phòng, chống dịch Covid-19
79. Báo cáo số 62/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 2/6/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh v/v ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang
80. Báo cáo số 61/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo giao ban quý I năm 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
81. Báo cáo số 60/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030
82. Công văn số 214/SVHTTDL-QLDL ngày 26/3/2020 về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài
83. Báo cáo số 66/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
84. Công văn số 212/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc xác định mức độ ảnh hưởng của việc mở rộng mỏ đá vôi đến di tích
85. Công văn số 210/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc khảo sát, xác minh nội dung di tích
86. Công văn số 208/SVHTTDL-KHTC ngày 24/3/2020 về việc tham gia ý kiến một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã
87. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt dự toán thuê sử dụng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang
88. Công văn số 213/SVHTTDL-QLVH ngày 25/3/2020 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
89. Báo cáo số 55/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
90. Công văn số 204/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh