76. Báo cáo số 66/BC-SVHTTDL ngày 26/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
77. Công văn số 212/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc xác định mức độ ảnh hưởng của việc mở rộng mỏ đá vôi đến di tích
78. Công văn số 210/SVHTTDL-QLDSVH ngày 25/3/2020 về việc khảo sát, xác minh nội dung di tích
79. Công văn số 208/SVHTTDL-KHTC ngày 24/3/2020 về việc tham gia ý kiến một số chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội cấp huyện, cấp xã
80. Tờ trình số 28/TTr-SVHTTDL ngày 23/3/2020 về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt dự toán thuê sử dụng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang
81. Công văn số 213/SVHTTDL-QLVH ngày 25/3/2020 về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
82. Báo cáo số 55/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
83. Công văn số 204/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc cử lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
84. Công văn số 205/SVHTTDL-QLVH ngày 24/3/2020 về việc báo cáo tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đại hội Đảng bộ các cấp
85. Công văn số 206/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc lập danh sách công chức theo dõi và thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước
86. Công văn số 13/SVHTTDL-QLVH ngày 23/3/2020 về việc tổ chức, hoạt động quảng cáo của bà Nguyễn Hồng Đức (phường Phan Thiết, TP TQ)
87. Báo cáo số 53/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
88. Báo cáo số 54/BC-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc báo cáo tuần (từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020)
89. Tờ trình số 37/TTr-SVHTTDL ngày 20/3/2020 về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện phục hồi, tu bổ, tôn tạo các khu di tích đặc biệt quan trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
90. Công văn số 203/SVHTTDL-TCPC ngày 23/3/2020 về việc báo cáo thống kê số lượng viên chức