1. 64/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm đàn Piano phục vụ công tác chuyên môn của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang
2. Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2020
3. Quyết định số 83/QĐ-SVHTTDL ngày 12/3/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2020
4. Tờ trình số 23/TTr-SVHTTDL ngày 21/02/2020 về việc tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường khu vực di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, năm 2020
5. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp Khu di tích Văn phòng Chủ tịch phủ-Thủ tướng phủ, thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
6. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình tu bổ, chống xuống cấp di tích Đình Thanh La, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
7. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện ĐTXD công trình Nhà bia tổng thể Di tích chiến thắng bản Heng, thôn Tạng Khiếc, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
8. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang