1. 831/SVHTTDL-TCPC - Về việc báo cáo kết quả nâng bậc lương và số lượng CCVC, lãnh đạo quản lý nghỉ hưu đúng tuổi
2. 288/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết 09 năm tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống mua bán người
3. 282/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
4. 287/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021
5. 283/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
6. 285/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
7. 281/BC-SVHTTDL - Báo cáo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tuyên Quang
8. 280/BC-SVHTTDL - Báo cáo việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh
9. 279/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020
10. 274/BC-SVHTTDL - Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
11. 273/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
13. 142/BC-SVHTTDL - Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
14. 147/BC-SVHTTDL - Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và tiếp xúc cử tri (từ ngày 01/01/2020 đến 31/5/2020)
15. 153/BC-SVHTTDL - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020