1. Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
2. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang  
3. Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch, nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
4. 121/TTr-SVHTTDL - Tờ trình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
5. 1139/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
6. 386/QĐ-UBND - Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
7. 290/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình. kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2020
8. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính từ 01/6/2020 đến 31/8/2020
9. 551/SVHTTDL-VP - Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính
10. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính từ 01/01/2020 đến 31/05/2020
11. 432/SVHTTDL-VP - v/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019
12. 434/SVHTTDL-VP - V/v thẩm định Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
13. Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
14. Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 150 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang