1. Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng
2. QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
3. NGHỊ QUYẾT 30C/NQ-CP NĂM 2011 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
4. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
5. Nghị định mới của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
6. Một số quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
7. Nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon
8. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai
9. Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
10. Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2020
11. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
12. Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức
13. Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT
14. Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021
15. Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6-2020