1. Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
2. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022  
3. Kế hoạch Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
4. 02/CT-TTg - Chỉ thị về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số Quốc gia
5. Miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với người lao động có mức lương thấp hơn lương tối thiểu vùng
6. QUYẾT ĐỊNH 225/QĐ-TTG PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
7. NGHỊ QUYẾT 30C/NQ-CP NĂM 2011 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
8. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
9. Nghị định mới của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
10. Một số quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
11. Nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon
12. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai
13. Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
14. Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2020
15. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam