16. 304/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
17. Nghị định mới của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
18. 831/SVHTTDL-TCPC - Về việc báo cáo kết quả nâng bậc lương và số lượng CCVC, lãnh đạo quản lý nghỉ hưu đúng tuổi
19. Một số quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
20. 290/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình. kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2020
21. Nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon
22. Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai
23. 288/BC-SVHTTDL - Báo cáo tổng kết 09 năm tuyên truyền thi hành Luật phòng, chống mua bán người
24. 282/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch quý III và 9 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
25. 143/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị phê duyệt HS thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục: Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng; Quảng trường Tân Trào thuộc dự án ĐTXD công trình: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị DTLS QGĐB Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
26. 287/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021
27. 283/BC-SVHTTDL - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
28. 285/BC-SVHTTDL - Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
29. 303/QĐ-SVHTTDL - Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
30. 302/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025