31. 301/QĐ-SVHTTDL - Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
32. 281/BC-SVHTTDL - Báo cáo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Tuyên Quang
33. 280/BC-SVHTTDL - Báo cáo việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh
34. 300/QĐ-SVHTTDL - Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích LSQG ĐB Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
35. 279/BC-SVHTTDL - Báo cáo Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020
36. Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
37. Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9-2020
38. 137/TTR-SVHTTDL - Tờ trình về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Biển giáp ranh các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang
39. 274/BC-SVHTTDL - Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
40. 273/BC-SVHTTDL - Báo cáo tình hình phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
41. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính từ 01/6/2020 đến 31/8/2020
42. Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020
43. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Biển giáp ranh tỉnh Hà Giang và tỉnh Vĩnh Phúc
44. 551/SVHTTDL-VP - Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính
45. 69/TTR-SVHTTDL - Tờ trình v/v đề nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và xây dựng nhà thường trực của Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang