Những người quảng bá văn hóa xứ Tuyên

Xứ Tuyên - Mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào, bất tận để giới văn nghệ sỹ trong tỉnh cho ra đời những tác phẩm đậm đà văn hóa của nơi đây, để lại cho muôn đời sau. Từ những tác phẩm đó đã bắc nhịp cầu quảng bá, giới thiệu văn hóa của đất và người Tuyên Quang đi xa hơn.