181. Tờ trình số 03/TTr- SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa Hang Núi Bút (Thượng Ấm Sơn Dương)
182. Tờ trình số 04/TTr-SVHTTDL ngày 06/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin đầu tư kinh phí thực hiện Dự án: Phục hôi, tu bổ, tôn tạo Khu di tích ATK Kim Quan (thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào), xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
183. Tờ trình số 02/TTr-SVHTTDL ngày 03/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa
184. Công văn số 248/VP-NC ngày 31/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc danh sách thăm hỏi, tặng quà nguyên cán bộ lãnh đạo theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
185. Công văn số 02/SVHTTDL-QLVH ngày 02/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
186. Báo cáo số 365/BC-SVHTTDL ngày 24/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019
187. Báo cáo số 364/BC-SVHTTDL ngày 23/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tháng 12 năm 2019
188. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông năm 2019
189. Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi
190. Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
191. Quyết định số 427/QĐ-SVHTTDL ngày 26/11/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
192. Quyết định số 488/QĐ-SVHTTDL ngày 31/12/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
193. Tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
194. Tờ trình về việc đề nghị công nhận các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
195. Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Giải thưởng công tác tuyên truyền, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợ II (2018-2020)